Móczár Miklós
(Kiskunfélegyháza, 1884. december 3 -
1971. január 16)


Rovarok tudományos feldolgozását végzi
Móczár Miklós

 


Megemlékezés Móczár Miklósról
(Írta: dr. Móczár László)

Húsz éve történt. A rideg hajnalban a nagyváros ébredése előtti utca zöreje csak tompítva törte meg a szoba halálos csendjét. Az ablakon túli világban a hétköznapi élet lüktetett, a budai kis szobában pedig bekövetkezett az, ami a természet kérlelhetetlen törvényei szerint már várható volt. 86 éves helytállás, zökkenőmentes, szakadatlan munka után kimerült szív nem dobbant többé. Móczár Miklós lelke visszatért Teremtőjéhez.

Az élet forgatagában mindez csupán egy parányi pillanat. Húsz esztendő távlatából még egy ilyen fájdalmas valóság is jelentéktelenebbnek tűnik. Hogy mégis felidézzük személyét, arra az átlagembereken messze felülemelkedő életpályája, maradandó tettei, el nem múló öröksége késztet. Hosszú és súlyos megpróbáltatások évtizedei után
szerencsére megértük azt az időt, amikor a becsületes életű, alkotó elődeinkről, azok példamutatásáról is megemlékezhetünk.

Az Úr 1415-ik esztendejében Jászberény egykori kapitányának: Móczár Miklósnak
csaknem félezer évvel későbbi utóda, 1884-ben, Kiskunfélegyházán, egy városszéli szélmalmos lakásban, 15 gyermekes család tizenkettedik gyermekeként megszületett.
Fazekas István: Szélmalmok a Kiskunságban c. könyve szerint édesapja, Móczár István
malomépítő mester volt, aki a családi szájhagyomány szerint több tucat szélmalmot
épített. A családról még csak annyit, hogy az 56 éves korában elhalt édesapa után az
édesanya tíz, gyermekét egyedül nevelte fel s amikor 83 éves korában elhunyt, 62 unoka
és 21 dédunoka gyarapította az ősi szép családot.

A szélmalom üzemeltetése, a két holdnyi föld művelésének kemény munkája, az azonos
sorsú sokgyermekes földművelő-iparos szomszédság életküzdelmei alakították a kis Miklósban az emberek megbecsülését s - ahogy életrajzában olvashatjuk - a pacsirtás- pitypalattyos búzatáblák, a természet rajongó szeretetét. Környezete formálta benne életfeladattá a szegény emberek anyagi, erkölcsi és kulturális felemelésének, és a természetben való búvárkodásnak vágyát. Ezért lett természetkedvelő pedagógus.

1903-ban a félegyházi tanítóképzőben szerzett tanítói oklevél birtokában, hivatástudattal jelentkezett a budai Pedagógiumban, későbbi nevén a Polgári Iskolai Tanárképző Főiskolán, ahol dr. Vágel Jenő egyetemi tanár csak hamar rábízta a főiskola kezdetleges rovargyűjteményének fejlesztését. Ezt a feladatot a későbbiekben részletezett
faunakutatás (biológiai collatio) létrehozásával részben a hallgatók által gyűjtött anyagok, részben a Semsey Andor támogatása útján megvalósult Kudsiri havasokon, a fiumei öböl környékén és egyéb tájakon több alkalommal végzett gyüjtőutak feldolgozott eredményeivel valósította meg. Ez irányú tevékenységét a jénai egyetem szünidei Berlin, Hamburg, Drezda, Prága és Bécs múzeumaiban szerzett tanfolyamán, a Halle, szakszerű tapasztalatokkal is kiegészítette. Végül is 45 dobozba rendezett, korszerű rovargyűjtemény bizonyította szorgalmát.

1906-ban mennyiség-természettudományi szakcsoportból megszerezte a tanári oklevelet s ezután az Apponyi Kollégiumból látogatta a Pázmány Péter Tudományegyetemet, ahol 1908-ban a tanítóképző-intézeti tanári működéshez szükséges vizsgákat is sikeresen letette.

Egy éves kollégiumi felügyelő tanárság után, 1909 őszén kinevezték a kassai Tanítóképzőbe, ahol a természettudományokat és a testnevelést tanította. 1919-ben a kiskunfélegyházi tanítóképzőbe helyezték át, ahol a Constantinumban a testnevelés oktatását is elvállalta. Nagy álma, hogy nyugdíjas éveit majdan szeretett szülővárosában tölti, nem valósulhatott meg. 1927-ben , a tanítóképző mögötti nyomáson, az addig megjelent
tucatnál is több tankönyv sok ezer betűjének tégláiból felépítette családi otthonát, azt azonban három múlva, sajnos súlyos anyagi veszteséggel kénytelen volt eladni.

A vallás- és közoktatásügyi miniszter ugyanis kiemelkedő iktatói munkássága miatt azzal tüntette ki, hogy 1930-ban kinevezte a jászberényi tanítóképző igazgatójává. Ez elől nem hátrálhatott meg. A gróf Apponyi Albert által felavatott épületet fokozatosan Közép-Európa legmodernebb és legjobban felszerelt tanintézetévé fejlesztette.

Kiemelkedő tevékenységének lendületével környezetét is fokozott munkára sarkallta. Mindenkiben csak jót tételezett fel. Sikereit megirigyelte az alattomossággal párosult rosszakarat. Hamis feltételezések árnyékolták be egy időre életét. Az igazságba vetett rendíthetetlen hite méltánytalannak tartotta, hogy küzdjön saját igazáért. Bár később elégtételben részesült, de a háborús idők nehézségei , a nélkülözések vas egészségét is próbára tették. S amikor a fokozott bombázások elől szüleim Újvidékre, a rokonokhoz menekültek, határtalan optimizmusuk miatt Budapestre sem akartak visszajönni. Kolozsvárról kellett leutaznom s csak személyesen sikerült őket rábírnom, hogy jöjjenek velem, hiszen már a front veszélyesen közeledett. Fővárosunk ostromát, hídjaink, épületeink romba döntését Budán vészelték át, sötét pincékben, patkánymódra meghúzódva az életben maradt szomszédokkal.

A háború utáni években a betevő falatokat előbb adóellenőri munkával kereste meg. 1951-től a minimális nyugdíj kiegészítéssel a Természettudományi Múzeum nyugállományú tudományos kutatóként szerződtette. Élete utolsó, csaknem 20 évét így a tudomány szolgálatában tölthette.


Miklós bácsi bölcs mondásaiból kettő: "- ha hallgattál volna, bölcs
maradtál volna!
", vagy főleg a hölgyeknek ajánlotta: "- mondd,
és maradj nyugodtan!"

Gazdag életének nagyobbik részét a pedagógus tevékenység kötötte le. Örökké derűs, szeretetet sugárzó, lelkiismeretes, szelíd mosolyú tanítómester volt. Nyugdíjba menetele után, még évtizedekkel később is felkeresték tanítványai, s dicsérték szigorúságát, amellyel az ismereteket beléjük oltotta, s számon kérte, áldották igazságos
emberszeretetét, amellyel a lusta vagy csintalan diákokat megleckéztette, s idézték humorát, amellyel a kritikus helyzeteket feloldotta. Ha valakit rajtakapott, hogy nem készült s nem tudott felelni, csak idézte átalakítva a latin mondást: "mentül inkább hallgatsz, annál szebbet, annál gyönyörűbbet mondasz." A diákzsivajgástól zajos tanterembe léptekor nem kellett csendet "kiáltania", diákjai kitárt lélekkel várták megnyilatkozásait. Amit csak lehetett szemléltetett, kísérleteibe növendékeit is bevonta.

Az oktatás céljaira a 30-as évek világgazdasági válságának idején sem jutott drága műszer, szemléltetési eszköz. A leleményes tanár, főleg Csekő Árpád tanártársával 3000 szemléltetési-kísérleti eszközt készített. "Az olcsó népiskolai vegytani kísérletekhez" többek között kiégett villanykörtékből lombikokat, desztilláló berendezéseket, elhasznált
tintatartókból borszeszégőt, különböző fizikai eszközöket, hulladék deszkából lepkefeszítőt, rovardobozt, rovargyűjtő eszközöket varázsoltak. Az említett könyvecskét többször is kinyomtatták, sőt 1938-ban Londonban angolul is kiadták. A témakörből a nyaranként végzett tanítók százai számára átképző tanfolyamokat szerveztek, s a
résztvevők a maguk készítette filléres eszközökből otthoni szerény szertárukat is berendezhették.

Móczár Miklós a megfelelő környezet kialakítását, annak gondos, rendszeres ápolását az oktató-nevelő munka szerves részének tekintette. A félegyházi tanítóképzőben tovább fejlesztette a híres Pinkert-féle botanikus kertet. Elemistás korom kedves emlékei közé tartozik a dús növényzet és sziklakert közé rejtett vízmedence teknős-béka-hal-szitakötő világának megfigyelése.

Jászberényben több holdas tarló helyén termékeny kertészetet rendezett be. Az iskola folyosóin virágkultuszt létesített, az intézet előtti útvonalon km-es hosszúságban díszbokor és fasor szegéllyel teremtette üdévé az előtte porfelhőbe burkolt városszéli környezetet. A tanítóképzőből népünk fiatal nemzedékei a virágos iskola, virágos tanya,
virágos lélek tudatával indultak szerte az országban, hódító útjukra.

Egy jó tanár az osztály szűk keretei között tudja átgyúrni, az önálló, felnőtt élethez szükséges útravalóval ellátni maroknyi osztályát. A kiváló pedagógus másokra is gondol. Nem őrzi féltve tudományát, másoknak is bőven ad belőle. Ilyen oktató volt Móczár Miklós. 1912-1939 közötti 27 év során 26 tankönyve és vezérkönyve jelent meg (közülük
1947-ig még 11 tankönyvet további 19 kiadásban kinyomtattak), ezen felül 1905-1940 között még 49 pedagógiai-módszertani-növénytani-vegytani-gazdaságtani-házrartástani tanulmányt, meghonosította a ölológiai-élettani-gazdasági gyakorlati tanítási módszert a tanítóképzőkben. Ennek eredményessége azért volt ilyen átfogó, mert a rendkívül széles témakör korszerű feldolgozását részben olyan kiváló pedagógus társszerzők is biztosították, mint Jaloveczky Péter, vitéz Török Imre, Gerencsérné, Putnoki Jenő, másrészt ezeket a tankönyveket a tanító- és tanítónőképzők, a későbbi líceumok, az elemi nép- és polgári iskolák generációi 20 éven keresztül nemcsak az ország valamennyi tanintézetében, hanem 1914-1915-ben még román nyelvre is lefordítva, Romániában is tanulták.

A tankönyveken kívüli pedagógusírásaiból csak néhányat ragadok ki: a tanítóképzők számára módszertani újításnak számított "Az oktatófilm az állattani tanítás szolgálatában", "A rovarok gyűjteménnyé való elkészítése és rendezése" (1937 és 1940), a nevelés szempontjából "Az iskola és a tájegység kölcsönös hatása egymásra" c. tanulmánya (1940).

Ismeretterjesztő tevékenysége részben az írásban megjelent közlemények, részben előadásai révén jutottak el a félegyházi évek során a szerzett jász-kunjai körébe, a nem egyszer ködös, saras-havas tanyavilágban s inkább a jászberényi években a gazdakörök, ipartestületi székházak hallgatóihoz. A szűk tanyai iskolák termeit zsúfolásig töltötték a változatos, érdekes témájú előadások, mint pl. miért kell tavasziak alá ősszel szántanunk? Ingyen munkásaink a hasznos rovarok és madarak. Mi az oka a levelek színváltozásának? A gyümölcstermelők tavaszi teendői, vagy éppen a 20-as évek végén a recsegős-kristálydetektoros rádió csoda bemutatása. Az iskolánkívüli népművelési előadások egy részére gimnazista fiát is magával kocsikáztatta, hogy a His Master's Voice lemezjátszón megszólaltassa az eredeti magyar dalokat, zeneszámokat, s ezzel tarkítsa a rendkívüli esti műsort.

Mindezek mellett erejéből még arra is tellett, hogy számos kulturális, tanügyi, karitatív, népművelési és tudományos egyesület bizottsági tagja, időszakonként vezetője, mindenkor fáradhatatlan közreműködője munkálkodjon. Magyarország kormányzója Móczár Miklós kiemelkedő pedagógiai munkáját 1937-ben a tanügyi főtanácsosi cím
adományozásával ismerte el.

A nyugdíjas pedagógus élete is merőben eltért a kortársakétól. Már a II. világháború befejezése utáni szabad idejében hozzálátott kéziratainak feldolgozásához. Amikor a Természettudományi Múzeumba került, kibontakozhatott minden egyéb kötelezettségtől felszabadult tudományos munkássága. Az előzmények egészen ifjúsága egyetemi életéhez nyúltak vissza. Még 1905-ben a főiskola matematikus és természettudományi
szakcsoportjának III. éves hallgatói közül Quint József, Móczár Miklós és Bartal Lajos "Biológiai Collatio"-t, azaz tudományos célú társas összejövetelt szervezett. A társaság célját Móczár Miklós részben a következőkben ismertette:
"A szünidőben, valamint a II. évfolyamban és a szeptemberben tartott tanulmányi kirándulásainkon a nagy számmal összegyűjtött és conservált állatokat a III. évfolyamban közösen feldolgozzuk, mindenki a tetszése szerint választott csoportot meghatározza, gyűjteménybe rendezi s végül gyűjtése eredményét a szakfolyóiratokban közli. Ily módon megtanuljuk azt, hogy miként kell valamely vidék faunáját vagy flóráját begyűjteni s azt tudományosan ismertetni. Hazánk jó részének faunája s flórája még úgy is eléggé ismeretlen lévén, nekünk is, mint jövő polgári iskolai tanároknak feladatunk lesz kutatásainkkal a hiányokat pótolni s közléseinkkel magyar hazánk faunisztikai és flórisztikai adatait teljessé tenni". A további részletek nélkül még egy lényeges gondolata: "...biológiai ismereteinket a főbb szakfolyóiratok rendszeres tanulmányozásával az aktuális biológiai eszmék megbeszélésével a kor színvonalára
emeljük" (Ifjúság, 1905). Íme a faunakutatás gondolata 1905-ben , ami Dudich Endre professzor klasszikus fogalmazásában 1926-ban jelent meg, majd egyetemi éveim alatt valósult meg az általa vezetett kőszegi hegyek faunakutatásában. Ez folytatódik még ma is a budapesti Természettudományi Múzeum szervezésében. Móczár Miklós század eleji faunakutatásának eredményeit az említett 45 dobozba rendezett rovargyűjtemény igazolta, amely jelenleg részben a Természettudományi Múzeum Állattárában, részben a szegedi tanárképző főiskolán, részben a kolozsvári egyetem Erdélyi Múzeumában ma is megvannak. S ennek a korai időszaknak a publikációi a Rovartani Lapokban "Újabb
adatok Magyarország Hymenoptera faunájához (1907)" és "Újabb adatok Kiskunfélegyháza környékének Hymenoptera faunájához (1911)" meg is jelentek.

Az egyetemi évek faunakutatásainak lendületét a pedagógus-hivatás maximális teljesítése természetesen nemcsak fékezte, hanem időközönként le is állította. Még elemista voltam, amikor a félegyházi tanítóképzős növendékek Alpár melletti tőserdői kirándulásán én is részt vehettem. Maradandó élményt jelentett számomra, amikor az ősi
füzes mocsárerdőjében, alkonytájt a kéreg alól a pislogó lámpások fényére előbújt csodálatos cincérek garmadáit gyűjtöttük.

Az időszakos kirándulások, ha lassan is, de meghozták a faunakutatás kisebb, szerényebb eredményeit. Így láttak napvilágot Móczár Miklós műveiben a: Jászberény környékének bogárvilága (1938), annak egyenesszárnyúi (1942), Erdély bogárfaunája (1956), Kassa környékének (1947/48-1951), s a fiatal években gyűjtött Kudsiri havasoknak rovarai (1952), Kiskunfélegyháza bogárfaunához kiegészítő adatok (1957). Hunyad megye rovarainak közlése a háború utáni nehézségek miatt nem jelent meg.

A Természettudományi Múzeumban már intenzívebb kutatásokra, előadások tartására is nyílt lehetőség. Móczár Miklós feldolgozta a múzeum 5000 példánynál is több fémdarázs-gyűjteményét, részt vett az első magyar Állathatározó részmunkálataiban, a múzeumnak a Magyar Tudományos Akadémia kutatási tervének végrehajtásában. Tevékenységét fokozatosan a vadméhek kutatására összpontosította. Ennek eredményekép jelentek meg egymás után a dongó méhek (Bombus, 1953), az Eucera, Tetralonia (1954), Anthidium (1956) nemek egész Kárpát-medencére kiterjedő rendszertani s részben ökológiai feldolgozásai, 1953-1961 között az említettek
faunakatalógusai. Legjelentősebbek az MTA kiadásában megjelent Magyarország Állatvilága sorozatának a Méhfélék (1957), a Művészméhek (1958), Ős- és földiméhek (1960), Karcsuméhek (1967) kötetei. Ezek a munkák minden időben alapvetésül fognak szolgálni a csoportok kutatói számára s suhanjon bár tova évtizedek sokasága, nem lesz
nemzedék, amely nem lesz kénytelen visszapillantani ezekre az alapvető munkákra.

A rovartani kutatásokban elért eredményeiért 1962-ben a Magyar Rovartani Társaság - amelynek ifjú korában alapító tagja volt - a Frivaldszky-emlékérem ezüst fokozatával tüntette ki.

A nyolcadik évtizedében is lankadatlan erővel dolgozó tudós, Móczár Miklós élete során nemcsak pazarló kézzel szórta szét tudása kincseit, hanem élete világító példájával, magatartásával arra is nevelte az ifjúságot, hogy a nemzetnevelő feladat elvégzésére erkölcsileg is alkalmas legyen. Jelmondata: "Isten, szülő, haza" volt, amit "A természet útján Istenhez" címen a Pest Vármegyei Népművelésben (1935) is kifejtett. Móczár Miklós 27 tankönyvével, 49 egyéb pedagógiai munkájával, 26 tudományos dolgozatával legyőzte a halandóságot, hiszen munkásságának eredménye az erkölcsi alapokon élő, megbecsült tanító-nemzedékekben közkinccsé vált s így köztünk maradt. Remélem, hogy a letűnt félévszázad után nemzetnevelő tanítóink, tanáraink a régi alapelveken újra becsületes, dolgos magyarokká nevelik ifjúságunkat, s így a pedagógusok megbecsülése is majd régi fényében ragyog.

Megemlékezésem befejezése szintén szokatlan. Móczár Miklós amikor a Szelényi Gusztávtól, a Rovartani Társaság elnökétől a Frivaldszky-emlékérmet 1962-ben átvette, a következőkkel válaszolt; most a 29 éve felvett hangját halljuk!
...


Több tucat könyvéből és dolgozatából az egyik


Kétszáz éves a Magyar Nemzeti Múzeum - Budapest 2001 in print:

Móczár Miklós (1884 dec. 3. Kiskunfélegyháza - 1971 jan. 16. Budapest): tanítóképző-intézeti tanár, tanügyi főtanácsos igazgató, entomológus. Apja M. István szélmalomépítő ácsmester 15 gyermeke közül a 12. Fia M. László entomológus majd tanszékvezető egyetemi tanár.- Móczár Miklós Budapesten a Pázmány Péter Tudományegyetemen állattanból, filozófiából és pedagógiából tanári oklevelet szerzett, ezzel az Országos Tanítóképző-intézeti Tanárvizsgáló Bizottság az állattan-növénytan-kémia-ásványtan és természettani szakcsoport tanítására a tanítóképző intézetekben képesítettnek nyilvánította (1908). Az Állami Polgáriskolai Tanítóképző Intézet dr. Vángel Jenő igazgató, egyet. m. tanár vezetése alatt nevelő tanár és gyakornok (1908). Külföldi tanulmányutjainak során a jénai egyetem szünidei tanfolyamán biológiát hallgatott, majd felkereste Halle, Berlin, Hamburg, Drezda, Prága és Bécs természetrajzi múzeumait. Tanári állást Kassán (ma Kosice, Szlovákia) a tanítóképző-intézetben kapott (1909), ahol egyszersmind a kassai hegyek növény- és állatvilágának tanulmányozója. A Trianoni ítélet miatt bekövetkezett államhatárok miatt (1919) szülővárosába, Kiskunfélegyházára helyezték, oktatói tevékenységét a Tanító- és a Tanítónőképző Intézetben folytatta. 1930-ben kinevezték az ujonnan felépített jászberényi tanítóképző igazgatójává, ahol nyugdíjba vonulásáig létrehozta Közép-Európa legmodernebb tanítóképzőjét. Entomológusként a Magyar Természettudományi Múzeum, az Állattár Hártyásszárnyú - Hymenoptera gyűjteményében, nyugdíjas kutatóként 1951-től 1969-ig látta el a tudományos-, múzeológiai- és az ismeretterjesztő feladatokat. - Már a főiskolai évei alatt 5 éven át Vángel Jenő megbizása alapján sok helyen (a Kudsiri havasokban, az Adria partvidékén stb.) maga is gyűjtött. Felülhatározta, rendszerezte és gyűjteménybe rendezte a gyűjtött rovarokat.- Pedagógus pályafutása során főkép a nyári szünidőben tudott entomológus feladatokkal foglalkozni. Gyűjtött Erdély különböző tájain, Kassa, Kiskunfélegyháza, Jászberény, Balaton környékén (szerkesztő megjegyzése: több évtizeden keresztül, nyaranta Kéthalmon). Gazdag, tudományosan feldolgozott gyűjteményéből a Coleoptera-anyagot a Kolozsvári Erdélyi Múzeum Egyletnek (1942), a VKM. által védettnek nyilvánított (1950) 25 doboz hártyásszárnyú gyüjteményét a Magyar Természettudományi Múzeumnak adta át. Nemcsak a még 1910-es években Mocsáry Sándornak (MNM-MTTM) bemutatott, saját gyűjtésének felülhatározásáért átadott ritkaságok, hanem az előbbi gyűjtemény gyarapítással sok ritka, értékes faj gazdagította a múzeum anyagát. - Népszerűsító tevékenysége mind pedagógus, mind entomolólógus korszakában igen jelentős. 27 tankönyvet, és vezérkönyvet írt, részben társszerzőkkel, különböző iskola típusok (tanítóképzők, elemi népiskolák, falusi és tanyai iskolák, polgári iskolák, liceumok különböző osztályai) számára. A tankönyek egy részét abban az időben évtizedeken át újra nyomták és az egész országban használták. Az állat-és növénytan elemei című könyvet (I.és II.részt) román nyelvre is lefordították (1912-1913). A könyvek természetrajzi témaköre sokszor kibővült gazdaságtani, háztartástani, mezőgazdasági (növény-, gyümölcs-termesztési, állattenyésztési, méhtenyésztési ismeretekre), sőt szőlőművelésre, fásításra, házinyúl tenyésztésére, baromfi- és selyemhernyó tenyésztésére is. Olcsó vegytani kisérletek c. munkáját 1938-ban Londonban angolul is kiadták. 49 egyéb pedagógiai vonatkozású értekezése és ismerterjesztő cikke, jelent meg biológiai gyakorlatokról, rovargyűjtemények összeállításáról, didaktikai, természetvédelmi, állattani, módszertani kérdésekről, és egyéb témákról. Évente, mint népművelési elnök több száz természetrajzi-gazdasági-egészségi előadást is tartott a tanyavilágban, gazdakörökben stb. Széleskörű tevékenységét a vezető állami helyek is elismerték, amikor tanügyi főtanácsosi címmel tüntették ki(1937). - Entomológus képességei, már korán a rovartani irodalomban is mutatkoztak, de az egyéb kötelezettségektől felszabadulva csak 1951-ben bontakoztak ki. Az entomológia határtalan területéről fokozatosan, töretlen szorgalommal korlátozta kutatási területét a Fullánkosak - Aculeata alrendjére, majd a virágmegporzó hasznos méhszerűek - Apoidea családsorozat hatszáznál is több hazai fajainak feldolgozására. 1907-1946 között 5-, az utolsó tíz év alatt pedig 21, összesen 26 entomológiai dolgozata jelent meg. A MRT alapító tagja volt (1911). A Magyarország Állatvilága - Fauna Hungariae sorozatban négy család anyagát dolgozta fel, amelyek alapvetésül szolgálnak a jelen kutatói számára is. Entomológiai munkássága elismeréséül nyerte el a Magyar Rovartani Társaság Frivaldszky-emlékérem ezüst fokozatát (1962).

Munkái közül néhány: (1907): Újabb adatok Magyarország Hymenoptera-faunájához. - Rovart. Lap. 14: 200-210.; ~ (1938): Jászberény környékének bogárvilága. - Jászberényi m.. kir. Állami Tanítóképző Intézet értesítője, 1937/38.: 1-12.; ~ (1952): Adatok a Kudsiri havasok Mtii Sebesiului rovarfaunájához. - Folia ent. hung. (SN), 5: 129-140; ~ (1953): A dongóméhek (Bombus Latr.) faunakatalógusa (Cat. Hym. IV.). - Folia ent. hung. (SN), 6: 197-228; ~ (1953): Magyarország és a környező területek dongóméheinek (Bombus Latr.) rendszere és ökológiája. - Annls hist-nat. Mus .natn. Hung., (SN.), 4: 131-159.; ~ (1957): Méhfélék - Apidae.- In Magyarország Állatvilága-Fauna Hung., 19: 1-76.; ~ (1958): Művészméhek - Megachilidae. - In Fauna Hung., 35: 1-78.; ~ (1960): Ősméhek - Földi méhek - Colletidae - Melittidae. - In Fauna Hung., 51: 1-64.; ~ (1967): Karcsúméhek - Halictidae. - In: Fauna Hung. 85: 1-116.
Irod: Kiss I. (1973): Botanikai vonatkozású mozaikok a régi főiskola biológus hallgatóinak életéből. - Szegedi Tanárk. Főisk. Tud. Közl. (2): 19-37.; Szelényi G. (1972): Megemlékezés ~ ról (1884-1971). - Fol. ent. hung. (S.N.) 25: 169-179; Tanács L. (1991): ~ emlékülés. - Rovarász Híradó, 7: 6.


Összeállította: dr. Móczár László, 2001.

Kiegészítette: dr. Móczár István 2002.